top of page

contact us

Honorary Chairmen:Tian Shu,Baochang Cai,Binjiang Wu,  Liping Cai, Haihe Tian

Guidance Consultant:Lina He, Rina He,Yi Zeng, Guang Sheng Yu,  Dr. Beryl Huang, Aimin Yang, Daozhi Li, Changren Chen,Chen Yuan, Jiaxian Lu, Wenpei Li, Lyren Chiu, Hui Zhang

Chairmen:Fulin Wang,Xia Cheng,Guojian Huang,Michael Cheung​,Baoqi Cao, Fei Che, Wedong Yu, Ronggang Li

Vice Chairman:Shusheng Tai, Nangxing Li, Tianshan Wang

Chief Secretary:Zu En Situ,Qingqi Lin,Qingping Yan,Jiuln Wang

Secretaries:Zhiming Mao,Yun Tao,Qiuyan Yang,Min Wang

Staff: 

Conference & Training Course Ticketing:604-620-1908 /778-316-5319/cicamr.ca @gmail.com​ 

Technical support:778-989-0677/info@amxservices.ca

Training Course registration inquiry:778-861-3999 /vancityclass@gmail.com

Accommodation:778-233-0005 / noworry1314@yahoo.com/微信josephine5288

Tourism:    604-790-7180 /annieyangqiuyan@gmail.com

VISA & Air ticket: 604-790-7180 /annieyangqiuyan@gmail.com

Sponsorship:   604-338-2255 /situ88@gmail.com

Media:778-233-0005 / noworry1314@yahoo.com/微信josephine5288

Offline ticket purchase:BG Acupuncture Clinic  203-5679 Imperial St,  Burnaby, BC ,V5J 1G1 Canada

ticketing wechat inquiry

Leave a message for us

我們已收到您的留言!

bottom of page